Kauza 28C334/ 2003 vedená u OS pro Prahu 6
srpen 2010


bez komentáře - převzato odsud
Věc 28C334/2003 je vedená před obvodním soudem pro Prahu 6 od roku 2003 a je důsledkem jednání Charley Buxbauma . Žalobce, tehdejší Bohemia House s.r.o. (IČ 25644611), dnes pod názvem Dennisova jihozápadní společnost s ručením omezeným podal 8.července 2003 žalobu na Charley Buxbauma, bytem Zličínská 22, Praha 6, PSČ 16000 o zaplacení částky Kč 47,603 s příslušenstvím. Tato částka představovala kauci poskytnutou žalovanému Buxbaumovi v únoru 1999, kterou žalovaný Buxbaum slíbil dát na termínovaný účet a vyplácet z ní úroky a po ukončení nájmu ji vyúčtovat a vrátit. Žaloba se opírala o nájemní smlouvu podepsanou mezi žalobcem a žalovaným v únoru 1999 v dobré víře, že nájemní smlouva je platná.

Obvodní soud pro Prahu 6 vydal dne 29.srpna 2003 platební rozkaz, kterým nařídil žalovanému Buxbaumovi uhradit částku Kč 47,603 a náklady řízení Kč 13,710. Proti tomuto se žalovaný odvolal prostřednictvím svého advokáta JUDr. Pavloka.

Dne 15.ledna 2004 proběhlo jednání na Obvodním soudě pro Prahu 6, který rozhodl, že řízení se odročuje na neurčito, protože žalovaný si podal žalobu na Bohemia House s.r.o. k Obvodnímu soudu pro Prahu 2, kde účastníci jsou v opačném postavení. Soud se tak rozhodl čekat, jak dopadne řízení ve věci 16C14/2002 vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2.

Dne 27.prosince 2008 postoupila Bohemia House s.r.o., působící od léta 2004 pod jménem Bohemia House UK s.r.o., pohledávku na nového nabyvatele - svoji mateřskou společnost Bohemia House UK Ltd se sídlem ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. O tom byl žalovaný vyrozuměn prostřednictvím jeho právního zástupce dne 5.února 2008.

V lednu 2009 postoupila společnost Bohemia House UK Ltd se sídlem ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska tuto pohedávku za žalovaným Buxbaumem na společnost ALL FINANCE (UK) Ltd sídlící ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. O tom byl žalovaný vyrozuměn prostřednictvím jeho právního zástupce dne 12.ledna 2009. Pohledávka mezitím vzrostla o úroky z prodlení na Kč 817,085.-

Dne 22.února 2010 byla předmětná pohledávka za žalovaným Buxbaumem převedena na nového nabyvatele, společnost Dennis South West Limited se sídlem ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. Nový nabyvatel je současně jediným společníkem Dennisovy jihozápadní společnosti s.r.o. (IČ 25644611) se sídlem v Praze, dříve působící pod názvem "Bohemia House s.r.o."

Dne 24.srpna 2010 proběhlo jednání na Obvodním soudě pro Prahu 6, kde zástupce žalobce navrhl, aby došlo k postupným změnám účastníků řízení na straně žalobce, právě s ohledem na postoupenou pohledávku, která je předmětem žaloby. Dále zástupce žalobce konstatoval, že žaloba v podstatě bezpředmětná, protože byla podána v dobré víře v platnost nájemní smlouvy. Avšak v průběhu roku 2010 se ukázalo, nájemní smlouva sepsaná mezi žalovaným Buxbaumem a tehdejším žalobcem je absolutně právně neplatná a je neplatné vše, co se od ní odvinulo. Zástupce žalobce poukázal na skutečnost, že veškeré škody jsou po žalovaném nárokovány prostřednictvím trestního oznámení pro podvod a zpronevěru.

Žalovaný Buxbaum nebyl jednání přítomen, podle vyjádření jeho právního zástupce prý proto, že se takovými prkotnami nezabývá. Právní zástupce žalovaného Ch. Buxbauma žádal soud o zamítnutí žaloby a odvolával se na rozsudek ve věci 16C14/2002 vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2. Na to reagoval zástupce žalobce s odkazem, že tento rozsudek neuznává, protože není právně platný, když je založen na podvodném jednání žalovaného Buxbauma, neboť žalovaný Buxbaum postavil jeho žalobu ve věci 16C14/2002 vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 na absolutně neplatné nájemní smlouvě.

Soud při jednání neprovedl úplnou změnu účastníků řízení, pouze připustil změnu 1. účastníka řízení z roku 2008 a následně řízení zastavil. Máme za to, že tak vyrobil další chybu, protože původní žalobce Bohemia House s.r.o. již nebyl účastníkem řízení, protože již pohledávku za žalovaným Buxbaumem nevlastnil a nový účastník řízení Dennis South West Limited také nebyl účastníkem řízení, protože soud ještě jeho změnu nepřipustil, ani o ní nejednal. Navíc 1.nástupce, Bohemia House UK Ltd neobdržela usnesení o změně účastníka řízení. De facto se tak jednalo bez žalobce a proti rozhodnutí soudu se nemá kdo odvolat.

Dne 26.srpna 2010 odeslala společnost Dennis South West Limited žalovanému Bubaumovi dopis, v kterém mu nabídla, aby si odkoupil 100% podílu v Dennisově jihozápadní společnosti s.r.o. (bývalé Bohemia House s.r.o.), proti které má rozsudek ve věci 16C14/2002 vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2, čímž by si jeho pohledávku mohl kapitalizovat.

Dne 24.srpna 2010 proběhlo po mnoha letech soudní stání před Obvodním soudem pro Prahu 6. V té době již bylo více než zřejmé, že nájemní smlouva pana Buxbauma sepsaná v únoru roku 1999 s Bohemia House s.r.o., je absolutně právně neplatná, protože podle judikátu Nejvyššího soudu ČR nelze pronajmout bytové prostory jako nebytové a naopak. Neplatné je tak vše, co z uvedené smlouvy vyplynulo. Neplatná byla žaloba pana Buxbauma na Bohemia House s.r.o. Neplatné je celé jednání včetně usnesení i rozsudku ve věci 16C14/2002 vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 vycházejícího z neplatné žaloby Ch. Buxbauma na Bohemia House s.r.o. A přirozeně neplatná je také žaloba Bohemia House s.r.o. na pana Bubauma u Obvodního soudu pro Prahu 6, protože ta také vycházela z neplatné nájemní smlouvy.

Na základě toho jsem za žalobce navrhl, aby řízení bylo zastaveno z výše uvedených důvodů pro neplatnost žaloby plynoucí z neplatné nájemní smlouvy.

Další informace, zejména dokumenty k tomuto případu, lze vyžádat u současného jediného společníka žalobce:

Dennis South West Limited
2 Tintagel Close
Rushden
Northants NN10 0QN
United Kingdom

Žalobce, tehdy působící pod názvem "Bohemia House" se dnes jmenuje "Dennisova jihozápadní společnost s ručením omezeným" a s ohledem na výše uvedený případ nemá od 1.3.2008 v České republice žádného jednatele ani v České republice od podzimu 2004 nevyvíjí žádnou činnost, a nemá žádný majetek.