Trestní oznámení na Charley Buxbauma
červenec 2010, poslední doplnění 26.srpen 2010

Trestní oznámení

Na pana Charley Buxbauma, podnikajícího na základě živnostenského zákona v ČR pod IČo 71661735 v realitní činnosti, bylo podáno dne 31.října 2002 trestní oznámení na státním zastupitelství pro Prahu 2 a to s podezřením na trestný čin podvodu, zpronevěry a neoprávněného podnikání. Oznámení je vedeno pod značkou 2 Zn 359/2002-5. Oznamovatelem a poškozeným byla tehdejší Bohemia House s.r.o. (IČo 25644611).

Předmětem trestního oznámení byly tyto skutečnosti:

  1. podezřelý Buxbaum tvrdil poškozené, která u něj byla v nájmu v domě Na Zderaze 15 v Praze 2 v období únor 1999 až duben 2001, že je vlastníkem telefonní ústředny v domě a že poskytuje telefonní hovory. Na základě těchto nepravdivých tvrzení vystavoval podezřelý Buxbaum poškozené, ale také ostatním nájemníkům v domě, smyšlené faktury na neuskutečněné telefonní hovory a vybíral od nich úhrady, které nikomu neodváděl.
  2. podezřelý Buxbaum sepsal v únoru 1999 s poškozenou písemnou nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor, ačkoliv si byl vědom, že pronajímá bytové prostory, rekonstruované bez stavebního povolení a bez kolaudace. Takováto smlouva a vše co z ní plyne je absolutně právně neplatná. Ve smlouvě se podezřelý Buxbaum dále zavázal k převzetí kauce ve výši cca Kč 40 tisíc a k jejímu opatrování na termínovaném účtu s úroky po celou dobu nájmu. Po ukončení nájmu měl podezřelý Buxbaum dle nájemní smlouvy tuto úložku vyúčtovat a vyplatit i s úroky. Místo toho podezřelý Buxbaum úložku nedržel na termínovaném účtu a použil ji pro vlastní potřebu, na rekonstrukci nemovitosti. Po ukončení nájmu úložku nevyúčtoval a podal na poškozenou žalobu ve věci 16C14/2002 k Obvodnímu soudu v Praze 2, pro smyšlené nedoplatky. Obvodní soud v Praze 2 mu tak měl legalizovat jeho bezdůvodné obohacení a zpronevěru.

Vyšetřování

Případ vyšetřovatel kpt. M. Zamba na Obvodním ředitelství Policie ČR, Sokolská 38, Praha 2 a dozoroval státní zástupce JUDr. Kamil Švec ze státního zastupitelství pro Prahu 2.

Dne 15.12.2002 o tomto podání sepsal vyšetřovatel kpt. Zamba protokol - ČTS: OR2-1404/OOK-2SV-2002. Vyšetřovatel vyslechl také podezřelého Buxbauma, který do protokolu nepravdivě uvedl, že vyúčtování pro poškozenou udělal a odevzdal poškozené. Vyšetřovatel si toto tvrzení neověřil a nepožádal o předložení takového vyúčtování. Vyšetřovatel nezkoumal faktury za telekomunikační služby, které podezřelý Buxbaum vystavoval v rozporu se zákonem. Podezřelý Buxbum dále do policejního protokolu nepravdivě uvedl, že měl u HVB banky po celou dobu nájmu termínovaný účet a na něm držel termínovanou úložku pro poškozenou a tuto vyúčtoval. Vyšetřovatel kpt. Zamba obeslal ředitelství HVB banky s dotazem na účet podezřelého Buxbauma.

Dne 23.ledna 2003 odpověděla HVB banka dopisem, adresovaným policejnímu vyšetřovateli kpt. Zambovi a sdělila mum, že podezřelý Buxbaum termínovaný účet neměl a uvedla důvody, proč ani termínovaný účet mít nemohl.

Dne 6.února 2003 vydala policejní inspektorka Bc. Radka Němečková z Policie ČR, Služba kriminální policie a vyšetřování v Praze 2, usnesení ČTS: OR2-1404/OOK-2SV-2002, v kterém odložila trestní oznámení poškozené Bohemia House s.r.o. a v odůvodnění uvedla, že k trestnému činu zpronevěry nedošlo.

Dne 12.února 2003 podala poškozená písemnou stížnost proti usnesení a provedla lustraci trestního spisu. Při lustraci trestního spisu bylo odepřeno nahlédnutí do dopisu HVB banky s odůvodněním na zachování bankovního tajemství, neboť se prý v dopise HVB bank uvádí, kolik peněz měl Charley Buxbaum na účtě. Ve stížnosti poškozená namítala, že podezřelý Buxbaum lhal, pokud jde o skutečnost, že provedl vyúčtování a že měl termínovaný účet, dále že vyšetřovatel nezajistil účetní doklady a nevyslechl účetního pana Ivánka, který vedl účetnictví podezřelému Buxbaumovi. Účetní Ivánek totiž několikrát poškozené potvrdil, že podezřelý Buxbaum svěřené kauce používal na stavební činnost, rekonstrukci domu Na Zderaze 15 v Praze 2, kterou prováděl bez povolení, což mělo za následek zabavení účetnictví podezřelého Buxbauma Finančním úřadem v Praze 6. Mělo se tak stát na jaře roku 2000.

Ze strany poškozené bylo požadováno další vyšetřování a to také s ohledem na trestný čin neoprávněného podnikání, kterého se měl podezřelý Buxbaum dopouštět tím, že v rozporu se zákonem vystavoval faktury na telekomunikační služby a dle názoru ČNB (dopis ČNB z 18.5.2001) pravděpodobně prováděl také bankovní činnost, k čemuž nebyl oprávněn.

Na tuto stížnost reagoval dne 31.března 2003 státní zástupce JUDr. Kamil Švec, který stížnost zamítl s odůvodněním, že "stížnost není důvodná, protože jde o spor o plnění závazkového vztahu a v podstatě o započtení pohledávek obou jeho účastníků."

Dne 11.dubna 2003 reagoval státní zástupce JUDr. Kamil Švec dalším dopisem, kde na 3 stranách odůvodňoval, proč podezřelý Buxbaum nepotřebuje licenci ČTÚ a proč se nedopustil trestného činu neoprávněného podnikání. V jeho odůvodnění stále bagatelizoval činnost podezřelého Buxbauma a tvrdil, že podezřelý Buxbaum vlastně zprostředkovával telefonní hovory uvnitř jeho vlastní budovy. Státní zástupce JUDr. Kamil Švec však nevysvětlil, proč podezřelý Buxbaum na jedné straně v nájemní smlouvě uváděl, že tuto službu, tedy používání "jeho ústředny" poskytuje nájemníkům zdarma a na druhé straně neoprávněně vystavoval vlastní mnohatisícové faktury za telefonní služby a tvrdil, že tyto částky platí za nájemníky. Přitom však podezřelý Buxbaum nikdy nedoložil komu a kolik a zda vůbec, od nájemníků takto vybrané částky platí.

Tento rozpor nedokázal státní zástupce JUDr. Kamil Švec nijak vysvětlit a tak v dalším jeho dopise ze dne 25.dubna 2003 uvedl, že trestní oznámení postupuje k vyřízení Policii ČR, Službě kriminální policie a vyšetřování v Praze 2, která bude poškozenou dále informovat.

Dne 23.července 2003 vydal vyšetřovatel kpt. Jiří Gros z Policie ČR, OŘ Praha 2, místní oddělení Vyšehradská 20, Praha 2, usnesení č.j. OR-2-1323/MO-1-TČ-2003, kterým odložil oznámení poškozené s tím, že se podezřelý Buxbaum nedopustil podvodu. V odůvodnění uvedl, že telefonní ústředna v domě Na Zderaze přešla plně do vlastnictví podezřelého po pádu Banky Haná a dále, že podezřelý Buxbaum částky za telefoní hovory řádně přefakturovával nájemníkům.

Proti tomuto usnesení podala poškozená dne 25.7.2003 stížnost, přičemž uvedla, že není pravdivé ani jedno z tvrzení vyšetřovatele, uváděných v odůvodnění kterým vyšetřovatel odložil trestní oznámení.

Dne 8.8.2003 na tuto stížnost reagoval státní zástupce JUDr. Kamil Švec, který stížnost zamítl jako nedůvodnou a obsahem se opakoval jak v jeho dopise ze dne 11.dubna 2003.

Dne 15.února 2007 podala společnost Bohemia House UK Ltd se sídlem ve Spojeném království na Vrchní státní zastupitelství v Praze stížnost ve věci Charley Buxbaum na postup orgánů ČR činných v trestním řízení s podezřením na maření vyšetřování a nadržování.

Dne 17.dubna 2007 zaslal státní zástupce JUDr. Kamil Švec dopis společnosti Bohemia House UK Ltd se sídlem ve Spojeném království. V dopise se dotazoval, zda společnost nezná jednací číslo Policie ČR, pod kterým se kpt. Jiří Gros z Policie ČR v Praze 2 vedl vyšetřování. Dotazem na státní zastupitelství v Praze 2 bylo zjištěno, že spis ve věci Charley Buxbaum se "ztratil".

Společnost Bohemia House UK Ltd se sídlem ve Spojeném království tak zahájila šetření a suplovala činnost orgánů ČR činných v trestním řízení. Dne 31.října 2008 byl trestní spis ve věci Charley Buxbaum nalezen. Při té příležitosti byl ze spisu okopírován dopis HVB banky adresovaný dne 23.ledna 2003 tehdejšímu vyšetřovateli kpt. Zambovi. Dopis, který neměl zástupce poškozené při lustraci trestního spisu dne 12.února 2003 spatřit. V dopise se potvrzovalo to, co vždy tvrdili poškozená a také účetní Ivánek, který pracoval v letech 1999 - 2000 pro podezřelého Buxbauma - totiž že podezřelý Charley Buxbaum žádný termínovaný účet u banky neměl. Bylo zřejmé, že vyšetřovatel kpt. Zamba tehdy zatajil důkaz proti podezřelému Buxbaumovi.

Dne 4.února 2009 informovala společnost Bohemia House UK Ltd se sídlem ve Spojeném království dopisem Vrchní státní zastupitelství v Praze o výsledcích šetření, o nalezeném trestním spise, dále o tom, že soudní znalec ing. Pavel Šácha v jeho znaleckém posudku 523/2007 ve věci 16C14/2002 označil faktury vystavované podezřelým Charley Buxbaumem za neplatné, dále o tom že soudkyně JUDr. Zuzana Šmídová vyvíjela nátlak na soudního znalce a žádala či přemlouvala jej k přepracování znaleckého posudku.

Společnost Bohemia House UK Ltd se sídlem ve Spojeném království pokračovala v šetření a nadále suplovala činnost orgánů ČR činných v trestním řízení. Přitom zajistila další důkazy proti podezřelému Buxbaumovi. Z důkazů vyplynulo, že nájemní smlouva, kterou podezřelý Buxbaum uzavřel v únoru 1999 s poškozenou, je právně neplatná, protože podezřelý Buxbaum pronajímal bytové prostory, které vydával za nebytové. Na základě judikátu Nejvyššího soudu ČR je taková smlouva a vše co z ní plyne, právně neplatné. Ze zajištěných důkazů vyplynulo, že podezřelý Buxbaum si byl dobře vědom stavu prostor, které takto pronajímal, protože nemovitost odkupoval z pozice fyzické osoby od společnosti Micro Control CS s.r.o. (IČo 15273491), kde byl v té době jednatelem a kupní smlouvu podepisoval za obě strany - prodávajícího i kupujícího. Ve smlouvě uvedl a podepsal, že je mu stav nemovitosti dobře znám. Je zřejmé, že ze strany podezřelého Buxbauma tak došlo k úmyslnému podvodnému jednání, když bytové, nezkolaudované a bez povolení přestavěné bytové prostory pronajal jako kolaudované nebytové prostory. Z dalších zajištěných důkazů vyplynulo, že kolaudace prostor, které podezřelý Buxbaum takto pronajal, proběhla až v roce 2005 a prostory se považují za zkolaudované dle stavebního zákona se zpětnou platností od roku 2003. Avšak souhlas s užíváním stavby byl vydán až 26.9.2008. O těchto skutečnostech informovala dne 21.září 2009 společnost Bohemia House UK Ltd se sídlem ve Spojeném království dopisem Vrchní státní zastupitelství v Praze.

Dne 18.8.2009 jsme se dotázali na sekretariátu vedoucího Státního zastupitelství pro Prahu 2 na stav vyšetřování trestního oznámení podezřelého Buxbauma. Dozvěděli jsme se, že věc dozoruje státní zástupkyně Čakanová a má značku 2 Zn 120-2003. Nic více nebylo sděleno.

V září 2009 jsme obdrželi dopis ze stavebního odboru Městské části pro Prahu 2, datovaný 2.9.2009. kde se potvrzuje, že prostor v 1,.patře pronajatý nájemní smlouvou podezřelým Buxbaumem poškozené Bohemia House s.r.o. byl od roku 1973 veden jako býtový prostor a sloužil k ubytování tiskárenských dělníků Středočeských tiskáren.

Dne 7.12.2009 podala společnost Dennis South West Ltd se sídlem ve Spojeném království, jediný společník poškozené, na Obvodním státním zastupitelství pro Prahu 2 trestní oznámení na státního zástupce JUDr. Kamila Švece pro podezření z trestného činu maření úkolu veřejného činitele z nedbalosti dle §159 trz. ČR a zneužívání pravomocí veřejného činitele dle §158 odst. 2bc trz. ČR. Důvodem k tomuto kroku bylo chybně vedené vyšetřování ve věci podezřelého Buxbauma, dozorované právě státním zástupcem JUDr. K. Švecem. Současně bylo podáno také trestní oznámení na vyšetřovatele Policie ČR kpt. M. Zambu a kpt. Jiřího Grosse, oba z OŘ PČR, pro podezření z trestného činu maření úkolu veřejného činitele z nedbalosti dle §159 tr.z. a dále pro podezření z trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele dle §158 odst. 2bc trz. Důvodem byla jejich nečinnost a maření vyšetřování podezřelého Buxbauma. Kdyby totiž vyšetřovatelé Policie ČR řádně vyšetřovali a státní zástupce JUDr. Kamil Švec řádně dozoroval, pak by mimo jiné projednávání žaloby podezřelého Buxbauma u Obvodního soudu pro Prahu 2 probíhalo zcela jiným způsobem.

V únoru 2010 se zástupce poškozené snažili spojit se státní zástupkyní Čakanovou ze Státního zastupitelství pro Prahu 2. Dozvěděl se, že paní Čakanová sice na státním zastupitelství pro Prahu 2 pracuje, ale není to státní zástupkyně, nýbrž to je úřednice v archivu.

Dne 1.dubna 2010 byl na úřadovně Obvodního ředitelství Policie ČR ve Vyšehradské 20 v Praze 2 sepsán protokol, doplnění trestního oznámení na podezřelého Buxbauma. Byla stanovena celková výše škody na Kč 1,059,994. Tato škoda však nezahrnuje škodu plynoucí z rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 ve věci 16C14/2002, protože tento rozsudek poškozená ani její společník neobdrželi a výše škody plynoucí z tohoto rozsudku tak není známá.

Dne 15.května 2010 bylo Obvodnímu ředitelství Policie ČR ve Vyšehradské 20 v Praze 2 doručeno doplnění trestního oznámení ve věci Charley Buxbaum a to oznámení na soudního znalce ing. Pavla Šáchu a soudkyni JUDr. Zuzanu Šmídovou. Důvodem je skutečnost, že soudkyně JUDr. Z. Šmídová vyloučila dne 26.5.2008 v rozporu se zákonem zástupce žalované a poškozené ze soudního jednání a znemožnila tak žalované právo na obhajobu. Následně pak přemlouvala soudního znalce ke změně znaleckého posudku. Soudní znalec Pavel Šácha soudkyni vyhověl, vypracoval dodatek ke znaleckému posudku 523/2007, v němž uvedl nepravdivé údaje.

Dne 25.srpna 2010 na jednání na stavebním odboru Městské části pro Prahu 2 bylo znovu potvrzeno, že prostor v 1,.patře domu na Zderaze 15 pronajatý nájemní smlouvou v únoru 1999 podezřelým Buxbaumem poškozené Bohemia House s.r.o. byl v roce 1973 kolaudován jako ubytovna Středočeských tiskáren a dále, že teprve dne 26.9.2008 vydal úřad Městské části Praha 2, odbor výstavby, dodatečné povolení stavby (!) a souhlas s užíváním a to novému majiteli objektu, společnosti Home delivery s.r.o.

V říjnu 2010 obdržel zástupce poškozené dopis od stavebního odboru Městské části pro Prahu 2, který potvrdil výsledky jednání z 25.srpna 2010. Tento dopis tak potvrdil, že smlouva o nájmu pana Bubauma uzavřená v únoru 1999 s Bohemia House s.r.o. je absolutně právně neplatná. Podle judikátu Nejvyššího soudu ČR totiž nelze pronajmout bytové prostory jako nebytové a naopak. Neplatné je tak vše, co z uvedené smlouvy vyplynulo. Neplatná je žaloba pana Buxbauma, neplatné jsou vzájemné zápočty, neplatná jsou usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 v této věci, neboť to vše se odvinulo od neplatné nájemní smlouvy. A neplatný je také rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 v této věci, i když nabyl tzv. "právní moci". Pan Buxbaum podvedl nájemníka, podvedl úřady a podvedl soud. V civilizovaném právním státě by za takovouto činnost skončil ve vězení. V české anarchii zůstane patrně bez trestu.

Poškozená, tehdy působící pod názvem "Bohemia House s.r.o." se dnes jmenuje "Dennisova jihozápadní společnost s ručením omezeným" a s ohledem na výše uvedený případ nemá od 1.3.2008 v České republice žádného jednatele ani v České republice od podzimu 2004 nevyvíjí žádnou činnost a nemá žádný majetek.