Kauza 16C14/ 2002 vedená u OS pro Prahu 2
únor 2010, poslední doplnění srpen 2010


bez komentáře - převzato odsud
Věc 16C 14/2002 byla vedená před obvodním soudem pro Prahu 2 od roku 2002 do zimy 2008 a byla důsledkem jednání Charley Buxbauma . Žalobce Buxbaum podal u Obvodního soudu pro Prahu 2 žalobu proti tehdejší Bohemia House s.r.o. (IČ 25644611) pro údajné nedoplatky na nájemném a údajně nezaplacené telefonní hovory. Podkladem pro žalobu Ch. Buxbauma byla absolutně neplatná nájemní smlouva uzavřená v únoru 1999. Žalováná Bohemia House s.r.o. ji tehdy podepsala v dobré víře, že je platná. Dalším důkazem měly být faktury za telefonní hovory, vystavované žalobcem Buxbaumem v rozporu se zákonem.

Proč byla nájemní smlouva neplatná? Pan Buxbaum zrekonstruoval bez stavebního povolení a bez kolaudce bytový dům, bytové prostory a tvrdil, že se jedná o čerstvě rekonstruované kanceláře, tedy o nebytové prostory. Takto uzavřená smlouva, tedy pronájem bytových prostor jako nebytové a naopak, takováto smlouva je dle judikátu Nejvyššího soudu ČR absolutně právně neplatná. Nejen to, naprosto neplatné je vše, co se z takto uzavřené a neplatné smlouvy dále odvíjí.

Tedy, žaloba podaná panem Buxbaumem byla také absolutně orávně neplatná a Obvodní soud pro Prahu 2 se jí vůbec neměl zabývat.

Podívejme se, jak postupovala paní soudkyně, JUDr. Zuzana Šmídová z Obvodního soudu pro Prahu 2, která tuto věc řešila od léta 2002 do podzimu 2008:

Soudkyně v roce 2002 chybně v rozporu se zákonem obeslala žalovanou. Žalovaná se tak ani nedozvěděla, že je žalovaná a že se má dostavit k soudnímu jednání. Soudkyně vynesla rozsudek pro zmeškání, který následně Městský soud zrušil právě pro pochybení paní soudkyně, kdy neobeslala žalovanou. Soudní řízení tedy začalo znovu od začátku. Žalovaná požadovala po žalobci Buxbaumovi, aby žalobce své nároky řádně doložil a uváděla, že žaloba je předčasná, protože, až žalobce Buxbaum nejprve řádně doloží jeho nároky, musí žalované umožnit žalobcovy oprávněné nároky uhradit a teprve poté, kdyby je žalovaná neuhradila, může se žalobce Buxbaum obrátit na soud.

Soudkyně JUDr. Šmídová nezamítla žalobu ani pro její absolutní právní neplatnost, ani pro její předčasnost a na místo toho vyzvala žalobce Buxbauma k doložení jeho nároků. Žalobce Buxbaum jeho nároky ničím nedoložil, protože neměl žádné doklady. Soudkyně tedy vyzvala žalobce znovu, aby doložil jeho nároky. Žalobce tak opět neučinil. Nebylo čím dokládat. Žalobce Buxbaum namítal, že sice byl plátcem DPH, avšak nevedl žádné účetnictví a tak žádné doklady nemá. To však nebyla pravda. Jeho účetní, pan Ivánek, v květnu roku 2000 přiznal, že účetnictví vedli, ale nemají, protože bylo zabaveno a odvezeno finančním úřadem pro Prahu 6, který prováděl u pana Buxbauma kontrolu a zjistil, že pan Buxbaum neoprávněně zhodnocuje vlastní nemovitost. Toto tvrzení účetního Ivánka bude asi pravdivé, když pan Buxbaum rekonstruoval budovu bez stavebního povolení ve druhé polovině 90-tých let a kolaudace se dělala dodatečně až v roce 2008, až poté, co pan Buxbaum nemovitost prodal. Protože žalobce Buxbaum neměl doklady a byl tak v důkazní nouzi, tak zástupce žalobce, advokát JUDr. Pavlok navrhl soudkyni, aby soud ustanovil soudního znalce z oboru telekomunikací a nařídil vypracovat znalecký posudek, který odpoví na otázku: "Kolik mohla žalovaná protelefonovat.". Nedostatkem zadání bylo, že se nevědělo, zda a jak žalovaná používala telefony a jaká měla telefonní čísla

Proti tomuto nesmyslnému požadavku žalovaná marně protestovala a naopak navrhla, aby byl ustanoven soudní znalec z oboru účetnictví a ekonomie, který za žalobce vyhotoví vyúčtování a spočte, kolik komu kdo dluží. Tento návrh žalované soudkyně Šmídová zamítla. Žalovaná proto navrhla žalobci Buxbaumovi, že když po 7 letech neudělal vyúčtování, zajistí vyúčtování sama. Pan Buxbaum tento návrh nezamítnul. Proto byla pověřena nezávislá účetní společnost ALL Finance UK Ltd vypracováním úplného vyúčtování všech plateb, úhrad. Účetní společnost vypracovala audit, vyúčtování, z kterého plynulo, že žalobce Buxbaum má žalované vracet peníze. Toto vyúčtování bylo doručeno soudu na jednání. Advokát pana Buxbauma vzal asi 50-ti stránkový spis do ruky, namátkou jej otevřel a okamžitě s ním praštil o stůl soudkyně JUDr. Šmídové a zakřičel: "S tím nesouhlasíme, to je obcházení soudu" . a žádal soudkyni JUDr. Šmídovou aby předložené vyúčtování nebylo připuštěno jako důkaz. Paní soudkyně, která vždy odkývla JUDr. Pavlokovi cokoliv si přál, mu samozřejmě ihned odkývla i tento jeho požadavek.

První soudní znalec, který byl pověřen soudkyní JUDr. Šmídovou k vypracování znaleckého posudku, který odpoví na otázku: "Kolik mohla žalovaná protelefonovat", se omluvil ze zdravotních důvodů. Soudkyně JUDr. Šmídová tedy ustanovila jiného soudního znalce, pana ing. Pavla Šáchu. Ten marně sháněl podklady, které by mohl pro takovéto zadání použít. Žalobce Buxbaum podklady neměl, jeho účetní, pan Ivánek, také ne. Pan znalec Šácha napsal dopis adresovaný soudkyni JUDr. Šmídové, v kterém jí žádal, aby soud nařídil žalobci vydat účetní podklady. Soudkyně JUDr. Šmídová však místo toho udělila soudnímu znalci pokutu Kč 5000 za to, že otálí s vypracováním posudku a zdržuje tak soudní řízení. Soudní znalec Šácha tedy vypracoval znalecký posudek. Posudek znalce Šáchy má ovšem řadu nedostatků. V prvé řadě je na volných listech, které nejsou svázány, ani očíslovány. Znalec Šácha dále konstatuje, že žalobce dostával správné vyúčtování telekomunikačních služeb od spoluúčastníka IPB (později ČSOB). Toto vyúčtování však není doloženo ve znaleckém posudku a lze o jeho existenci pochybovat, když žalobce Buxbaum soudu i žalované tvrdil, že nic takového nemá. Také pracovníci účtárny ČSOB sdělili žalované, že žalobce Buxbaum jim nikdy nic neplatil a oni jemu nic neúčtovali.

Zástupce žalované požadoval, aby soud v této věci vyslechl bývalého jednatele žalované, který by vysvětlil, jak to bylo s telefony. To však soudkyně zamítla. Bývalý jednatel žalované proto sepsal výpověď písemně, podepsal před notářem a doručil soudu. Ve výpovědi uvedl, že žalovaná telefonní linky v domě žalobce nepoužívala, protože v nich byl chaos a místo toho si raději pořídila mobilní telefon. Soud však tuto výpověď nevzal v potaz.

Dne 26.5.2008 odpoledne proběhlo jednání, které mělo průběh divadelní frašky. K soudu se dostavil zástupce žalované, který sdělil soudu, že žalovanou zastupuje na základě plné moci. Advokát pana Buxbauma, JUDr. Pavlok na to reagoval, že to není možné a žádal soudkyni JUDr. Šmídovou, aby zástupce žalované vyloučila z jednání. Paní soudkyně tedy zástupce žalované ihned a v rozporu s OSŘ vyloučila z jednání. Zástupce žalované se mohl účastnit pouze jako divák. O tom, co se událo dále pořídil zápis.

Byl předvolán soudní znalec Pavel Šácha. Ten se vyjádřil k znaleckému posudku a potvrdil, že zadání znaleckého posudku je nesmyslné, dále že žalobce nebyl oprávněn vystavovat vlastní faktury za telefonní hovory. Na to reagovala soudkyně JUDr. Šmídová a řekla soudnímu znalci, že takový znalecký posudek nepotřebuje. Řekla, že musí znalecký posudek přepracovat, aby věděla, kolik žalovaná protelefonovala. Soudní znalec oponoval, že to není možné a žádal si uhražení faktury za znalecký posudek. Následovalo handrkování mezi soudním znalcem a soudkyní o to, kolik se má zaplatit za znalecký posudek. Soudní znalec namítal, že musí odvést DPH a že Obvodní soud mu zdržuje platby, že úhrady dostává třeba až za rok. Toto handrkování o pár stokorun jim vydrželo dobře čtvrt hodiny. Paní soudkyně znovu přemlouvala soudního znalce, aby znalecký posudek přepracoval, nebo dovypracoval. Přitom mu slibovala, že mu zajistí rychlou úhradu jeho faktur za znalecký posudek a také že mu zajistí v budově soudu volnou místnost ke studiu spisu a že se na ní bude moci obrátit s dotazy, aby mohl znalecký posudek správně dovypracovat.

Soudní znalec ing. Pavel Šácha potom skutečně vypracoval nový znalecký posudek, tak aby paní soudkyně a zástupce žalobce byli spokojeni. V tomto novém posudku pozměnil fakta a uvedl, že žalobce poskytoval žalované telefonní hovory, ačkoliv se neví jaké měla žalovaná telefonní linky a ke kalkulaci použil nijak nespecifikované faktury, které v novém znaleckém posudku chybí, takže není zřejmé, jak k výsledku došel. Tento nový znalecký posudek má pouze několik volných nečíslovaných listů bez jakýchkoliv příloh. Zástupce žalované vznesl požadavek, aby byl soudní znalec znovu předvolán k dalšímu jednání jako svědek, kde mu zástupce žalované položí otázky k jeho dovypracovanému posudku. Soudkyně JUDr. Šmídová tento požadavek zamítla a na další jednání zástupce žalované již nepozvala.

Zástupce žalované opakovaně požadoval předvolání svědků, zejména žalobce Buxbauma, dále jednatele společnosti Micro Control Computers, pana Mifky a dalších, kteří měli vypovídat o neplatnosti nájemní smlouvy, o tom, že dům je bytový a nebyl kolaudovaný a také o podvodech s telefony. Paní soudkyně JUDr. Šmídová návrhy na slyšení svědků a dokazování zamítla s odůvodněním, že soud nemá čas se zabývat svědky. Když zástupce žalované oznámil soudkyni JUDr. Šmídové, že se domnívá, že nájemní smlouva pana Buxbauma je právně neplatná a tím pádem bude dle judikátu Nejvyššího soudu ČR neplatné vše, co z té smlouvy vzešlo, tedy i probíhající soudní jednání, soudkyně JUDr. Šmídová se rozkřičela: "... A proč jste to neřekl dřív!! ".

Dne 4.11.2008 podal zástupce žalované na soudkyni JUDr. Šmídovou stížnost. Protože soudkyně JUDr. Šmídová na námitky a stížnost nereagovala, rezignoval zastupce žalované na zastupování před soudem.

Celý tento soudní proces trval 6 roků a byl od začátku s ohledem na judikát Nejvyššího soudu ČR neplatný. Bylo to absurdní trapné divadlo hodné politických procesů 50-tých let komunistického Československa. Jeho průběh připomínal špatně režírované divadlo. JUDr. Stejskal, advokát, který zastupoval žalovanou Bohemia House s.r.o. mnohokrát u soudu namítal, že soudkyně JUDr. Šmídová neprotokoluje řádně průběh jednání a zapisuje si co se jí hodí. Jakékoliv návrhy zástupce žalované byly soudkyní JUDr. Šmídou mlčky přecházeny, anebo rovnou zamítány. V lednu 2008 JUDr. Stejskal řekl, že nemá smysl k soudu chodit, protože jak řekl doslova: "... jsme tam za blbečky. Paní soudkyně si dělá co chce ".

Na poslední stání, k vynesení rozsudku se nikdo za stranu žalobce už nedostavil, ani žalobce Buxbaum, ani jeho advokát JUDr. Pavlok. Zástupce žalované se šel podívat jen jako divák. Bylo to směšné, jednání začalo s dobře hodinovým zpožděním a před prázdným sálem stála paní soudkyně JUDr. Šmídová. Chyběl žalobce i žalovaný a paní soudkyně četla rozsudek, který s ohledem na judikát Nejvyššího soudu ČR není platný, protože na jeho počátku je absolutně neplatná nájemní smlouva žalobce Buxbauma.

Žalovaná společnost Bohemia House s.r.o. přestala de facto existovat v polovině roku 2007, de iure sice existuje dodnes na papíře obchodního rejstříku v Praze. Původní společník Bohemia House UK Ltd ji v roce 2009 prodal společnosti Dennis South West Ltd., který podal trestní oznámení na Charley Buxbauma pro trestný čin podvodu a zpronevěry, kterého se měl dopustit tím, že vědomě a úmyslně pronajímal bytové prostory jako nebytové, aby dosáhl vyššího nájmu a kdy tvrdil, že mu patří telefonní ústředna, aby mohl neoprávněně vybírat od nájemníků finanční prostředky, které si pak nechával. Dále, ponechal si kauci ve výši přes 40 tisíc Kč, kterou nevyúčtoval a kterou navíc v rozporu s nájemní smlouvou použil k rekonstrukci vlastního domu. Charley Buxbaum tak způsobil žalované škodu ve výši asi 800 tisíc Kč.

Bylo podáno trestní oznámení na soudního znalce ing. Pavla Šáchu v souvislosti s jeho znaleckým posudkem 523/2007, když jej opravil, pozměnil po přemlouvání soudkyní JUDr. Šmídovou a v posudku uvedl nepravdivé údaje.

Dále bylo podáno trestní oznámení na soudkyni JUDr. Šmídovou z Obvodního soudu pro Prahu 2 a to pro podezření z trestného činu nadržování a zneužívání pravomoci veřejného činitele, čehož se měla dopustit tím, že u jednání dne 26.5.2008 v rozporu s občanským soudním řádem protiprávně vyloučila z jednání zástupce žalované, aby mu znemožnila pokládání otázek soudnímu znalci a následně přemlouvala soudního znalce, aby změnil, opravil znalecký posudek 523/2007.

V říjnu 2010 jsme obdrželi potvrzující dopis od stavebního odboru Městské části pro Prahu 2, z kterého vyplynulo, že nájemní smlouva pana Bubauma uzavřená v únoru 1999 s Bohemia House s.r.o. je absolutně právně neplatná. Podle judikátu Nejvyššího soudu ČR totiž nelze pronajmout bytové prostory jako nebytové a naopak. Neplatné je tak vše, co z uvedené smlouvy vyplynulo. Neplatná je žaloba pana Buxbauma, neplatné jsou vzájemné zápočty, neplatná jsou usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 v této věci, neboť to vše se odvinulo od neplatné nájemní smlouvy. A neplatný je také rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 v této věci, i když nabyl tzv. "právní moci". Pan Buxbaum podvedl nájemníka, podvedl úřady a podvedl soud. V civilizovaném právním státě by za takovouto činnost skončil ve vězení. V české anarchii zůstane patrně bez trestu.