Trestní oznámení podaná na orgány ČR činné v trestním řízení v souvislosti s kauzou 18 T 41/2003
listopad 2010

české byrokratické kolečko
policejní rada JUDR. Jiří Jaroš, npor. Čestmír Prokop, státní zástupkyně mgr. Zoja Bayerová

Policejní rada JUDr. Jiří Jaroš a npor. Čestmír Prokop pracovali v roce 2002-2003 na Úřadu pro závažnou hospodářskou kriminalitu na Obvodním ředitelství Policie ČR pro Prahu 4. V té době měli na starosti vyšetřování trestního oznámení podaného panem Zdenkem Petrem, jednatelem a společníkem Sklo Petr s.r.o. sídlící nedaleko Úřadu pro závažnou hospodářskou kriminalitu OŘ Policie v Praze 4.

Policejní rada prováděl šetření od léta 2001 do konce října 2002. Povinností policejního rady bylo zajistit důkazní materiál a vyslechnout svědky. Tuto povinnost pan policejní rada zanedbal. Je otázkou zda zanedbání bylo úmyslné, protože pan Zdenek Petr vždy říkával, že "on, Zdenek Petr si obchodní spory neřeší přes obchodní soudy, ale dává je na Policii ČR, protože tam to má předplacené", anebo zda zanedbání vyplývalo z neschopnosti policejního rady J. Jaroše a jeho laxního přístupu k práci, k výkonu služby a povinnostem. Jeho činnost dozorovala státní zástupkyně mgr. Zoja Bayerová z Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4.

Fakt je, že výsledkem více než ročního vyšetřování prováděného policejním radou J. Jarošem za pomoci vyšetřovatele npor. Čestmíra Prokopa, bylo vyslechnutí Zdenka Petra, jeho manželky Ladislavy Petrové (též jednatelky a společnice Sklo Petr s.r.o.), brigádníka Filipa Bambuly, který pracoval pro Sklo Petr s.r.o. Pan policejní rada dále zajistil tyto listinné důkazy (dodané panem Z. Petrem):

 • nikým nepodepsaný dodací list datovaný 23.8.2000
 • vývozní fakturu na zboží na Bohemia House UK Ltd ve Velké Británii ze dne 24.8.2000, kde vývozcem byla Sklo Petr s.r.o. Na této faktuře chyběla DPH, protože se jednalo o vývoz zboží do zahraničí.
 • kopii jednotné celní deklarace na vyvezené zboží na Bohemia House UK Ltd ve Velké Británii ze dne 25.8.2000, kde vývozcem byla Sklo Petr s.r.o.

 • Pan policejní rada se nenamáhal vyslechnout řidiče vozidla, které odváželo zboží ze Sklo Petr a tím nezajistil nákladové listy ke zboží, nevyslechl celního deklaranta, tím nezajistil ani plnou moc paní L. Petrové vystavenou pro Čechofracht a.s.. Policejní rada nezajistil ani znalecký posudek na údajnou škodu ve výši přes 16 tisíc liber nárokovanou panem Zdenkem Petrem.

  Z takto provedeného šetření pan policejní rada J. Jaroš sestavil usnesení, ČTS:OR4-2475/VHK-JRŠ-2002, kterým zahájil trestní stíhání Jiřího Picky, a obvinil jej z trestného činu podvodu dle §250 odst 1.3., trestního zákona, neboť na podkladě zjištěných a prověřených skutečností byl dostatečně odůvodněn závěr, že dne 24.8.2000 jako zástupce společnosti Bohemia House s.r.o. se sídlem Praha 2, Na Zderaze 15 a Bohemia House UK Ltd se sídlem v Londýně odebral v sídle společnosti Sklo Petr s.r.o. v Praze 4, Táborská 330/61 objednané zboží a to 645 kusů dekorativních talířů, které nezaplatil a uvedené společnosti tak způsobil škodu ve výši cca 830,000 Kč.

  Usnesení policejního rady J. Jaroše mělo řadu zásadních chyb:

  1. Jiří Picka zboží nepřebíral, a to ani 24.8.2000, ani nikdy jindy. Zboží přebíral řidič vozidla Čechofracht, protože paní L. Petrová, jednatelka Sklo Petr s.r.o. podepsala pro Čechofracht plnou moc k zastupování v celním řízení a přes Čechofracht exportovala zboží. Zboží předávala paní Petrová jménen Sklo Petr s.r.o. řidiči Čechofrachtu, který zboží nechal celně odbavit na vývoz na základě plné moci paní Petrové a zboží odeslal za hranice.
  2. Bohemia House UK Ltd měla dispoziční právo ke zboží až když bylo zboží v zahraničí a přebírala je od Čechofracht a.s.
  3. Kdyby J. Picka nebo Bohemia House s.r.o. nebo Bohemia House UK Ltd převzali zboží od Sklo Petr s.r.o. v Praze 4, v Táborské ulici, pak by Sklo Petr s.r.o. musela účtovat zboží s DPH a tato DPH by musela být na faktuře. Sklo Petr s.r.o. by musela DPH odvést a nemohla by zboží exportovat do zahraničí, prostě proto, že by zboží již bylo předané a patřilo by někomu jinému. Exportérem by byl ten, kdo zboží od Sklo Petr s.r.o. v Praze 4 převzal a ten by byl uveden na celní deklaraci místo Sklo Petr s.r.o.
  4. Zboží bylo odváženo řidičem Čechofrachtu dne 25.8.2000 v 8 hodin ráno a J. Picka tam nebyl přítomen, takže nemohl nic přebírat. Zboží odesílala Sklo Petr s.r.o. na základě povinnosti dodat zboží nejpozději do 29.8.2000, tak jak vyplývalo z písemné obchodní smlouvy sepsané dne 3.1.2000 mezi Sklo Petr s.r.o. a Bohemia House UK Ltd se sídlem v Londýně.
  5. Sklo Petr s.r.o. dostala za zboží zaplaceno dne 31.10.2000 a to vzájemným zápočtem, protože Sklo Per s.r.o. dlužila do Bohemia House UK Ltd částku £20,080. Proti tomut zápočtu Sklo Petr s.r.o. tehdy v říjnu 2000 neprotestovala. Sklo Petr s.r.o. vlastnila v té době ještě další zboží vyrobené pro Bohemia House UK Ltd na základě smlouvy z 3.1.2000. Avšak toto zboží v hodnotě cca £12,000, které měla a mohla dodat, si pan Z. Petr, jednatel Sklo Petr s.r.o. ponechal na vlastní obchodování. Ačkoliv, i kdyby byl vzájemný zápočet neplatný a zboží nebylo zaplaceno, pak nezaplacení zboží není trestný čin.

  Státní zástupkyně mgr. Zoja Bayerová z Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 opsala obvinění z usnesení ČTS:OR4-2475/VHK-JRŠ-2002 od policejního rady J. Jaroše a nazvala jej "obžalobou".

  Následně byl policejní rada J. Jaroš, vyšetřovatel npor. Č. Prokop a státní zástupkyně Z. Bayerová vyzváni dopisy, aby, pokud na jejich tvrzení trvají, sdělili jednatelům Sklo Petr s.r.o., panu Z. Petrovi a L. Petrové obvinění z trestného činu krácení daně ve výši cca 250,000 Kč, kterého se dopustili tím, že jak sami uvádějí předali zboží v sídle jejich firmy v Praze 4 a z tohoto zboží neodvedli DPH. Na tuto výzvu nikdo z orgánů činných v trestním řízení nereagoval.

  Proto podala Bohemia House s.r.o. a Bohemia House UK Ltd na policejního radu Jiřího Jaroše, npor. Č. Prokopa a státní zástupkyni Z. Bayerovou trestní oznámení s podezřením pro trestný čin křivého obvinění, maření vyšetřování, zneužívání pravomocí a nadržování. Trestného činu maření vyšetřování se měli dopustit tím, že policejní rada J. Jaroš spolu s vyšetřovatelem npor. Č. Prokopem nedbale vedli vyšetřování, nezajistili důkazní listiny, nevyslechli všechny svědky. Státní zástupkyně Z. Bayerová nedbale dorozorovala oba policejní vyšetřovatele. Trestného činu křivého obvinění se dopustili tím, že podepsali obvinění a obžalobu na základě nedbale provedeného vyšetřování. Obvodní soud v Praze 4 jejich obžalobu po mnoha soudních stáních zamítnul s odůvodněním, že skutek popsaný v obžalobě není trestný čin a jedná se o obchodní spor. Tento rozsudek později opětovně potvrdil Městský soud v Praze.

  Výše uvedení podezřelí Jaroš, Prokop a Bayerová se trestného činu nadržování měli dopustit tím, že nesdělili jednatelům Sklo Petr s.r.o., panu Z. Petrovi a L. Petrové obvinění z trestného činu krácení daně ve výši cca 250,000 Kč, které logicky vyplývalo z toho, co podezřelí Jaroš, Prokop a Bayerová uváděli jako důkazy obžaloby. De facto tak nadržovali Z. Petrovi.

  Od podání trestních oznámení na výše uvedené podezřelé nedošlo do dnešního dne ze strany orgánů ČR činných v trestním řízení k žádnému pokroku a jediným výsledkem od roku 2003 je, že si naše podání úřady posílají jak horký brambor. Proto nebylo možno uplatnit požadavek náhrady škody po úřednících Policie ČR a Státního zastupitelství ČR, kteří se dopustili trestné činnosti a způsobili škody, a bylo nutno přistoupit k požadavku náhrady škody po Mnisterstvu spravedlnosti ČR.

  Podle informací z ČR z října 2010 byl policejní rada Jaroš vyznamenán, bylo mu vyplaceno výslužné a odešel s velkým důchodem do penze. Nadporučík Čestmír Prokop, byl povýšen na kapitána a věnuje se vyšetřování mimořádně důležíté a případům extra závažné hospodářské kriminality na oddělení Policie ČR pro Prahu 1 v Krakovské ulici. A paní Zoja Bayerová působí nadále na Obvodním státním zastupitelsví pro Prahu 4, kde si buduje kariéru.

  písemné trestní oznámení na státní zástupkyni Zoju Bajerovou z Obvodního státního zastupitelstvi v Praze 4, ze dne 30.8.2011
  písemné trestní oznámení na státní zástupkyni Zoju Bajerovou z Obvodního státního zastupitelstvi v Praze 4, ze dne 1.5.2010
  písemné trestní oznámení podané na Vrchní státní zastupitelstvi v Praze dne 11.5.2009