Žaloba na Sklo Petr s.r.o.- kauza 16 C 87/2003, OS Praha 4
září 2010


bez komentáře ...
Česká společnost Bohemia House s.r.o. měla s panem Zdenkem Petrem (příjmení "Petr"), jednatelem Sklo Petr s.r.o. (IC 25765761) problémy od počátku roku 1999. Podrobně jsou posány v kapitole Spor s panem Zdeňkem Petrem - Sklo Petr s.r.o.. Tyto spory vyústily v žalobu na Sklo Petr s.r.o. Podstatou žaloby a sporu vedeného pod značkou 16C87/2003 u Obvodního soudu pro Prahu 4 od léta roku 2003, je pohledávka za Sklo Petr s.r.o., vzniklá jednak za dodanou kartonáž v hodnotě Kč 72,292 kterou Bohemia House s.r.o. dodala Sklo Petr s.r.o., dále pohledávka ve výši Kč 20,385, která vznikla přefakturací služeb poskytovaných společností Čechofracht a.s. firmě Sklo Petr s.r.o. Protože Sklo Petr s.r.o. neměla s Čechofracht a.s. smlouvu, zatímco Bohemia House s.r.o. smlouvu měla, fakturoval Čechofracht skladovateli (Bohemia House s.r.o.) a skladovatel přefaktuovával náklady firmě Sklo Petr s.r.o., která však odmítala platit.

Zástupce žalované, pan Z. Petr nezpochybnil dodání kartonáže, kterou použil pro balení vlastních sklářských výrobků a kterou prodal a účtoval si za ni u odběratele 870 liber. Stejně tak zástupce žalované, Z. Petr nezpochybnil, že použil služby Čechofrachtu v souvislosti s vývozem jeho zboží. K tomu dokonce Čechofrachtu vystavil plnou moc pro celní úkony.

V roce 2003 přešla pohledávka za Sklo Petr s.r.o. z české Bohemia House s.r.o. na budoucí mateřskou společnost Bohemia House UK Ltd. Tato společnost pak podala žalobu na Sklo Petr s.r.o.

20.ledna 2004 mělo proběhnout první stání na Obvodním soudu pro Prahu 4, pod vedením soudce mgr. Michaela Květa. To bylo odloženo na 25.května 2004. Na tomto prvním jednání se zástupce žalované Sklo Petr s.r.o., bránil tím, že na zástupce žalobce podal trestní oznámení a ten je nyní souzen pro trestný čin podvodu. Jako důkaz si žádal přečíst celý trestní spis ve věci 18T41/2003. Naproti tomu žalobce předložil znalecký posudek č. 06/2004 kterým soudní znalec z oboru ekonomie provedl vyúčtování mezi Sklo Petr s.r.o. a Bohemia House UK Ltd. a dokazovalo se tak nesmylsnost trestního podání Z. Petra.

Žalovaná Sklo Petr s.r.o. se bránila tím, že kartonáž vlastně od Bohemia House s.r.o. nedostala, že si ji pouze "vypůjčila". Na otázku, proč takto vypůjčenou kartonáž nevrátil společnosti Bohemia House s.r.o. v Praze, ale prodal ji za 870 liber do Velké Británie, reagoval pan Zdeněk Petr, že Bohemia House s.r.o. v Praze a Bohemia House UK Ltd v Anglii jsou jedno a totéž.

Na dotaz žalované, proč si žalovaná Sklo Petr s.r.o. nárokovala odpočet DPH z faktur za dodanou kartonáž, když si ji pouze "vypůjčila", pan Z. Petr neodpověděl. Pokud by trval na tom, že kartonáž si pouze "vypůjčil", pak se dopustil daňového podvodu na Ministerstvu financí ČR.

Soudce Mgr. Květ další dokazování neprováděl a vynesl rozsudek, kterým žalobu zamítl s odůvodněním, že podpis ředitele Bohemia House UK Ltd ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska uvedený na smlouvě o postoupení pohledávky z roku 2003, není čitelný a žalobce tak není dostatečně legitimován. Pana soudce však nenapadlo se zeptat na jednání přítomného ředitele Bohemia House UK Ltd, zda jeho podpis je pravý, zda smlouvu o postoupení pohledávky podepsal.

Výše uvedeným chybným rozsudkem tak soudce mgr. Květ způsobil žalobci škodu ve výši Kč 3,708, které žalobce musel vynaložit na odvolání.

12.září 2004 podal žalobce odvolání proti rozsudku z 25.5.2004.

17.prosince 2004 rozhodl Městský soud pod vedením soudkyně JUDr. Evy Ištvánkové ve věci odvolání žalobce tak, že rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 zrušil a celou věc vrátil zpět. V odůvodnění usnesení Městký soud uvedl, že Obvodní soud učinil překvapivé rozhodnutí a jestliže měl soudce mgr. Květ pochybnosti o pravosti nebo čitelnosti podpisu, měl s nimi seznámit žalobce a vyzvat jej k doložení, že podpis je pravý.

9.března 2005 vyzval soudce mgr. Květ žalobce, aby vylíčil rozhodné skutečnosti, týkající se postoupení pohledávky a podepřel je relevantními důkazy. Soudce mgr. Květ přitom neuvedl, jaké skutečnosti a relevatní důkazy, krom smlouvy (kterou však již dostal), má na mysli.

5.dubna 2005 na nejasný požadavek Obvodní soudu pro Prahu 4 reagoval žalobce vyjádřením, kde soudu sdělil vše potřebné.

28.července 2005 vydal Obvodní soud pro Prahu 4 vedený mgr. Květem nové usnesení, kterým zrušil již nařízení jednání na 22.září 2005 a přerušil soudní řízení na neurčito. Jako důvod uvedl, že je nutno počkat na skončení trestního řízení ve věci 18T41/2003. Proti tomuto usnesení se žalobce odvolal k Městskému soudu v Praze.

16.listopadu 2005 vydal Městský soud v Praze pod vedením soudkyně JUDr. Evy Keményové usnesení, kterým usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 zrušil a věc vrátil k pokračování řízení. 16.února 2006 vydal Obvodní soud pro Prahu 4 vedený mgr. Květem nové usnesení, kterým opětovně přerušil řízení s odůvodněním, že je nutno počkat na skončení trestního řízení ve věci 18T41/2003.

14.března 2006 se žalobce odvolal k Městskému soudu v Praze proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 16.2.2006.

25.července 2006 vydal Městský soud v Praze pod vedením soudkyně JUDr. Anisji Pillerové usnesení, kterým usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 změnil tak, že řízení se nepřerušuje.

26.září 2006 odkoupila česká Bohemia House s.r.o. od svého společníka (Bohemia House UK Ltd.) pohledávku za Sklo Petr s.r.o.

16.listopadu 2006 pokračovalo jednání na Obvodním soudu pro Prahu 4. Přitom vypovídala svědkyně Jana Čápová, ředitelka SCP Čechofracht a.s. ve věci vývozu zboží Sklo Petr s.r.o. Svědkyně vypověděla, že Sklo Petr s.r.o. používala služeb Čechofracht a.s., ale neměla s Čechofracht a.s. smlouvu o skladování. Proto Čechoftacht služby fakturoval Bohemia House s.r.o., která ručila skladovaným zbožím.

3.května 2007 pokračovalo jednání na Obvodním soudu pro Prahu 4. Na tomto jednání vypovídal svědek ing. Filip Bambule, který v roce 2000 pracoval u Sklo Petr s.r.o v pozici brigádník. Dále byla na tomto jednání čtena listina předložená panem Z. Petrem, označená "Souhlas s podnikáním" a podepsaná dne 20.12.1999 panem Jiřím Bachtíkem, se sídlem Jesenný 21, okr. Semily. Z dokladu vyplývá, že pan Bachtík prodal Sklo Petr s.r.o. nemovitost, budovu s pozemkem, v Jesenném 21, kde pan Petr zřídil pro Sklo Petr s.r.o v průběhu roku 2000 sklárnu. Žalobce, Bohemia House UK Ltd ze však domnívá, že existuje vztah mezi jmenovaným Jiřím Bachtíkem a státní zástupkyní Městského státního zastupitelství, paní Bachtíkovou. Pokud tento vztah existuje, vysvětloval by tak tvrzení Zdenka Petra, že "on neřeší jeho obchodní spory u soudu, ale dává je na policii, kde to má zajištěné". Možné spojení, vztah pana Bachtíka, který prodal nemovitosti Sklo Petr s.r.o., a státní zástupkyně Městského státního zastupitelství, paní Bachtíkové, by také vysvětlil rozhodnost a razanci s jakou pracoval policejní rada JUDr Jiří Jaroš a státní zástupkyně Bajerová z Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 ve věci trestního řízení 18T41/2003. Výše uvedené podezření o vztahu Jiřího Bachtíka a státní zástupkyně Městského státního zatupitelsví, paní Bachtíkové, není nijak potvrzeno, avšak orgány ČR činné v trestním řízení se k tomuto odmítají vyjádřit.

26.června 2007 pokračovalo jednání na Obvodním soudu pro Prahu 4. Na tomto jednání vypovídala svědkyně Jana Mrázová, účetní u žalované společnosti Sklo Petr s.r.o. Z výpovědi svědkyně vyplynulo, že žalovaná Sklo Petr s.r.o. nedávala všechny účetní doklady do účetnictví. Dávala do účetnictví jen takové doklady, které byly v její prospěch a tak si mimo jiné odpočetla ve 4.čtvrtletí roku 2000 neoprávněně DPH ve výši Kč 12,030.50.

11.října 2007 pokračovalo jednání na Obvodním soudu pro Prahu 4. Na tomto jednání vypovídala na žádost žalované Sklo Petr s.r.o. svědkyně mgr. Kateřina Pavlíková. Ta měla potvrdit, že u Sklo Petr s.r.o. kontrolovala zboží. Což také dělala a nikdo to nezpochybňoval.

27.prosince 2007 postoupila Bohemia House s.r.o. pohledávku na nového nabyvatele - fyzickou osobu Jiřího Picku. Stalo se tak v rámci vyrovnání při uzavírání společnosti Bohemia House s.r.o. v Praze.

17.ledna 2008 pokračovalo jednání na Obvodním soudu pro Prahu 4. Na tomto jednání byla provedena rekapitulace důkazů a žalobce byl soudem vyzván k dalšímu doložení důkazů.

30.ledna 2008 podal žalobce k Obvodnímu soudu vyjádření s doložením důkazů o tom, že žalobce žalované nic nedluží.

21.února 2008 pstoupil majitel pohledávka, fyzická osoba Jiří Picka, pohledávku za Sklo Petr s.r.o. na nového nabyvatele - společnost ALL Finance /UK) Limited se sídlem ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska.

29.února 2008 zaslal Obvodní soud pro Prahu 4 žalobci vyjádření žalované a žádost o dodání dalších důkazů za účelem jejich provedení.

7.dubna 2008 doručil žalobce k Obvodnímu soudu v Praze 4 požadovné listinné důkazy spolu s vyjádřením žalobce k soudem zaslanému vyjádření žalované.

5.září 2008 doručil zástupce žalobce k soudu návrh na změnu účastníků řízení.

19.března 2009 pokračovalo jednání na Obvodním soudu pro Prahu 4. Na tomto jednání byl připuštěn nový účastník řízení na straně žalobce - společnost ALL finance (UK) Limited. Následně soudce mgr. Květ jménem Obvodního soudu pro Prahu 4 vynesl rozsudek. V odůvodnění rozsudku udělal soudce mgr. Květ rozsáhlé množství chyb, takže vlastní odůvodnění bylo naprosto zmatečné a rozsudek nesprávný.

28.dubna 2009 podal žalobce prostřednictvím advokátní kanceláře JUDr. Stejskal odvolání k Městskému soudu v Praze. S ohledem na množství chyb a zmatečnost kterým soudce mgr. Květ odůvodnil rozsudek, má vlastní odvolání celých 7 stran.

20.května 2009 vyzval Obvodní soud v Praze 4 zastoupená soudcem mgr. Květem žalobce, aby uhradil poplatky za odvolání. Tyto poplatky vypočetl soudce mgr. Květ chybně, a to vyšší, v neprospěch žalobce a to na částku Kč 3,830.

26.listopadu 2009 proběhlo jednání na Městském soudu v Praze ve věci odvolání žalobce proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4, ze dne 19.3.2009. Městský soud v Praze pod vedením soudkyně JUDr. Anisji Pillerové vydal usnesení, kterým rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 zrušil. V oddůvodnění rozsudku konstatoval, že Obvodní soud pro Prahu 4 sice vedl rozsáhlé dokazování, avšak provedené důkazy nehodnotil.

28.prosince 2009 postoupila ALL Finance (UK) Limited pohledávku za Sklo Petr s.r.o. na nového nabyvatele - Dennis South West Limited se sídlem ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. O tom byl dlužník, žalovaná vyrozuměna dopisem dne 7.ledna 2010. Současně, nový správce pohledávky zaslal společníkům Sklo Petr s.r.o. návrh na smír, spočívající v nabídce, aby si zakoupili podíl ve společnosti Dennis South West Limited , čímž by pozbylo smyslu Sklo Petr s.r.o. žalovat.

14.ledna 2010 společníci Sklo Petr s.r.o., pan Zdenek Petr a paní Ladislava Petrová nabídku na smír Dennis South West Limited odmítli.

17.března 2010 obdržel žalobce předvolání Obvodního soudu pro Prahu 4 na jednání stanovené na 23.března 2010. Na to reagoval žalobce dopisem soudu dne 19.března 2010, kde sdělil soudu informace o novém držiteli pohledávek.

23.března 2010 pokračovalo jednání na Obvodním soudu pro Prahu 4. Na tomto jednání byl připuštěn nový účastník řízení na straně žalobce - společnost Dennis South West Limited.

19.dubna 2010 doručil nový držitel pohledávek za Sklo Petr s.r.o. k Obvodnímu soudu pro Prahu 4 ověřenu kopii soudního překladu výpisu z rejstříku společností.

16.září 2010 mělo být další stání před Obvodním soudem pro Prahu 4. Stání se však nekonalo, což soud včas sdělil žalované, zatímco žalobci toto sdělil dopisem deslaným poštou necelých 24 hodin před začátkem jednání a nadto ještě na nesprávnou adresu.

16.listopadu 2010 se pod vedením soudce mgr. Květa konalo další soudní stání, během kterého soudce mgr. Květ přidělil oběma stranám další úkoly, co vše mají dokázat.

1.března 2011 postoupil Dennis South West Ltd celou pohledávku včetně nákladů řízení a příslušenství nověmu věřiteli.

Po téměř 8 letech soudního vymáhání pohledávky cca 100 tisíc Kč bylo dosaženo nákladů řízení 186 tisíc Kč na pohledávce staré 10 roků, zástupce žalované a dlužníka, pan Zdeněk Petr se již k soudním jednáním nenamáhá chodit, soudce mgr. Květ vydal dva chybné rozsudky, které mu odvolací soud zrušil, dále dvě chybná usnesení, kterými se soudce mgr. Květ snažil řízení prodloužit a která odvolací soud také vždy zrušil a konečně třetí usnesení, kterým soudce mgr. Květ chybně vypočetl poplatky za odvolání a poškodil tak žalobce.

Průběh této kauzy nezůstane pochopitelně bez odezvy, ale promítne se na budoucí investice do ČR (které se konat nebudou) a na vztahy k České republice obecně.