¨ ALL Finance UK Ltd - BLOG - Doručování po "česku"
Doručování po "česku"
říjen 2008

pracant státního podniku Česká Pošta v akci
doručovatel státního podniku Česká Pošta v akci
Rozhodl jsem se napsat pár slov o ryze českém fenoménu, tzv. "fiktivním doručování". V Česku to zná každý. Ve schránce na dopisy najdete lístek od pracanta státního podniku Česká Pošty, že adresát nebyl přítomen, nebo dveře domu byly zavřené, či jiný pochybný důvod a tedy že si máte dojít na poštovní úřad vyzvednout zásilku. Občas se leckomu stane, že nenajde ani toto oznámení a po čase se diví, co vše se v důsledku toho událo.

V Česku totiž platí ustanovení o fiktivním doručení. Ustanovení je dané zákonem a najdete je hned v několika českých zákonech, například ve Správním řádu z roku 1967 (zákon č. 71), v zákoně o ochraně utajovaných skutečností (zákon č. 148 z roku 1998), anebo v zákoně o správě daní a poplatků a jeho dodatcích. V podstatě text je vždy stejný: "Nebyl-li adresát písemnosti, která má být doručena do vlastních rukou, zastižen, ačkoliv se v místě doručení zdržuje, doručovatel uloží písemnost v místě příslušné provozovně držitele poštovní licence a adresáta o tom vhodným způsobem vyrozumí. Nevyzvedne-li si adresát písemnost do ... dnů od uložení, poslední den této lhůty se považuje za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl."

Toto ustanovení vzniklo v době radostného budování komunismu za účelem doručování rozsudků československých soudů různým emigrantům, kteří nadšení z budování komunismu nesdíleli a bez povolení KSČ opustili zaslíbenou ČSSR, tedy emigrovali. Za to byli v nepřítomnosti československými soudy odsouzeni k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, ale hlavně k propadnutí veškerého majetku, který v ČSSR zanechali a který si soudruzi v KSČ po nich rozdělili. Soudy měli problém, jak těmto hříšníkům doručit rozsudek, když se v ČSSR nenacházeli a soudruzi na rozdělení zanechaného majetku spěchali. Vymyslelo se proto ustanovení o fiktivním doručení.

Po převratu v roce 1989 se toto ustanovení udrželo. Hlavním důvodem je ulehčení práce českých úředníků a masívní finanční úspory státního podniku Česká Pošta. Vysvětlím hned proč a pak se vrátím k vlastnímu ustanovení a správnímu řádu.

V roce 2000 jsem dělal jednatele v tehdejší Bohemia House s.r.o. a nacházeli jsme se v domě pana Buxbauma, v ulici Na Zderaze, v Praze 2. V průjezdu domu byly schránky na dopisy. Jednoho dne jsem sešel schodištěm do průjezdu a co nevidím - doručovatelku s.p. Česká Pošta jak usilovně nacpává schránku prospektovým materiálem. Otevřel jsem schránku, vyndal prospekty a ejhle, ona tam také výzva, že pro moji nepřítomnost mi nemohla být doručena zásilka a abych si ji dojel vyzvednout na poobočku s.p. Česká Pošta. Řekl jsem té doručovatelce, aby si letáky vzala a dala mi ten dopis, neboť jak vidí, jsem přítomen a dopis si vezmu. Doručovatelka na to, že dopis nemá. To jsem se podivil jak je to možné, že jej nemá. Doručovatelka se rozčílila a vynadala mi, že má dvě ruce, v jedné tašku s letáky, v druhé tašku s obyčejnýma zásilkama a jak jistě chápu, pro letáky by si lidé na poštu nechodili. Tak si napíše každé ráno oznámení o doporučovaných zásilkách, které pak nemusí nosit a lidi si pro ně chodit musejí. Pak mi nařídila, že mám každý den být připraven u dveří domu mezi 10 a 14 hodinou s razítkem, kdyby mi něco chtěla, až půjde okolo. Poté se odkulila pryč.

Musíte si uvědomit, že odesílatel zaplatí nemalé peníze za doručení zásilky adresátovi, třeba z Olomouce do Prahy. Hromadný převoz zásilek z Olomouce do Prahy stojí podstatně méně, než konečné doručování poštovními doručovateli. Mzdové náklady na doručovatele jsou vysoké. A pokud si adresáti budou pro zásilky chodit, tak s.p. Česká Pošta ušetří na mzdových nákladech. Česká Pošta s.p. tedy usilovně lobbuje za udržení ustanovení o fiktivním doručování. Nemusí totiž nic doručovat a v podstatě se nemusí starat ani o oznamování, že zásilka došla, protože v ustanovení o fiktivním doručení je uvedeno, že "... adresáta o tom vhodným způsobem vyrozumí ... a když se adresát nedozví, je zásilka fiktivně doručena."

Viděl jsem případ, kdy doručovatelka oznamovala způsobem, že zazvonila na zvonek adresáta a když ji nikdo neotevřel, protože nikdo nebyl přítomen, tak do mluvítka domácího telefonu řekla: "... máte na poště dopis, tak si ho vyzvedněte" a odešla. Na moji poznámku, že jí zřejmě na druhé straně nikdo neslyší, protože tam nikdo není, mi doručovatelka řekla: " to mi nezajímá, já to oznámila. "

Druhým, komu fiktivní doručování v Česku vyhovuje, jsou státní úřednici, kteří zásiky odesílají. Státní úřednici se totiž mají řídit Správním řádem. Jenže se neřídí. Zatímco Vám každý státní úředník vysvětlí ustanovení fiktivního doručení, o Správním řádu pomlčí. Ale právě proto je dobré Správní řád znát. Přinejmenším jeho část týkající se doručování. Hned v §19 odstavci 1 se říká že "Písemnost doručuje správní orgán, který ji vyhotovil." Jenže na to jsou český úředníci líní a tak využívají odstavce 2, který říká že Písemnost lze doručit také prostřednictvím provozovatele poštovních služeb." Všimněte si slova "také" v této větě. To je důležité, protože z něj lze dovodit, že prioritně mají zásilku doručovat úředníci správního orgánu, kteří ji vyhotovili a teprve až když doručení není možné prostřednictvím správního orgánu, který ji vydal, ani prostřednictvím dalších orgánů uvedených v odstavci 1 §19, tak teprve poté, tedy v nouzi, ji lze doručit také prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Není zde ovšem explicitně uveden s.p. Česká Pošta.

Vedle toho má adresát právo dle §19 odst. 8 požádat odesílatele, tedy správní orgán, o doručování jiným způsobem. Tedy můžete požádat o doručování prostřednictvím kohokoliv uvedeného v odst. 1 §19 a oddůvodnit Váš požadavek nedůvěrou ve schopnosti s.p. Česká Pošta. Úředníci správního orgánu Vám musí vyhovět, pokud nevyhoví a odešlou zásilku prostřednictvím s.p. Česká Pošta, pak se nemohou dovolávat fiktivního doručení, protože Vy jste udělali vše pro to, aby zásilka mohla být skutečně doručena.

Český úředníci používají řadu triků, aby si usnadnili práci. Takovým obvyklým trikem je záměna právní subjektivity. Co to znamená. Pan Josef Novák bydlí na Sokolské ulici č. 1 v Brně a je jednatelem v ABC s.r.o. ve Zlíně. To znamená že pan Josef Novák je právní subjekt - fyzická osoba a ABC s.r.o. je jiný právní subjekt, tzv. právnická osoba, nezaměnitelná s panem Novákem. Podle Správního řádu §20 odst. 1 lze fyzické osobě doručit, kdekoliv bude zastižena, zatímco právnické osobě lze podle §21 odst. 1 doručit pouze na adresu jejího sídla. Čeští úředníci, aby si ulehčili práci, napíší dopis adresovaný právnické osobě, vloží jej do obálky a na obálku napíší adresu fyzické osoby na kterou dopis odešlou prostřednictvím s.p. Česká Pošta. V takovémto případě záleží na tom zda je u jména Josef Novák uvedeno "jednatel ABC s.r.o." Pokud tam toto není, došlo k záměně právní subjektivity a pokud pan Novák zná Správní řád, může českému úředníkovi sdělit, že zásilku zaslal jinému právnímu subjektu, čili zásilka nemohla být doručena a nechť se pan úředník příště polepší a dodržuje zákony. Pokud na adrese je uvedeno "jednatel ABC s.r.o.", pak úředník jen využil §30 Správního řádu.

Velmi důležitý je také §23 Správního řádu. Všiměte si, že odstavec 5 §23 říká, že současně s oznámením o uložení je adresát písemně poučen o právních důsledcích k nimž dojde, jestliže si adresát zásilku nevyzvedne, nebo odmítne vyzvednout. A dále: " poučení musí obsahovat i označení správního orgánu, který písemnost odesílá, a jeho adresu." Až dostanete oznámení od s.p. Česká Pošta o uložení zásilky, prohlédněte si, zda obsahuje poučení o všech právních důsledcích, které nastanou nevyzvednete-li si zásilku a také, zde je na poučení uveden, úřad a adresa, který zásilku odesílá. Pokud tomu tak není, nelze se dovolávat fiktivního doručení pod §24, protože nebylo provedeno doručování dle §23 Správního řádu.

Ještě zajímavější situace vznikne v případě, že adresát je právnická osoba, společnost registrovaná ve Spojeném království a Vy jste jejím ředitelem a máte trvalý pobyt v České republice. Je potřeba mít na paměti, že dle §22 Správního řádu musí české úřady doručovat na adresu společnosti ve Spojeném království buďto prostřednictvím s.p. Česká Pošta nebo prostřednictvím velvyslanectví ČR v Londýně, které zásilku odešle místní poštou. Vedle toho, však můžete trvat na tom, aby veškeré zásilky byly úředně přeloženy do angličtiny a také apostilovány českým ministerstvem zahraničních věcí. Důvodem je, že mezi ČR a Spojeným královstvím není dohoda o právní pomoci a tedy, veškeré dopisy, dokumenty ap. odesílané ze Spojeného království českým úřadům musí být v češtině a doklady úředně přeloženy a apostilovány. Toto ustanovení platí i recipročně, tedy také pro české úředníky, kteří zasílají zásilky společnosti ve Spojném království.

Čeští úřednici proto zkoušejí využít §30 Správního řádu a doručit zásilku na Vaši adresu v České republice. Jenže, v takovém případě by po Vás měl doručovatel požadovat, aby jste doložili, že jste oprávněni jednat v ČR za britskou společnost. Pokud toto neprokážete, nesmí Vám doručovatel zásilku vydat a Vy nemůžete zásilku převzít. Český úřad pak musí zásilku odeslat na adresu sídla společnosti ve Spojeném království. Vedle toho je otázkou, zda lze vůbec tento §30 použít ve spojení s právnickou osobou ve Spojeném království. Zásadní skutečností totiž je, že ve Spojeném království neplatí české zákony. Většina českých úředníků tento fakt není schopna pochopit a mají za to, že společnosti ve Spojeném království se řídí českými zákony. Tak například, ve Spojením království neplatí české ustanovení o fikktivním doručení. Zásilky se prostě vhazují do schránek adresáta bez ohledu na to, jestli jsou doporučované (tzv. "registered") nebo obyčejné. Má-li zásilka z Česka červenou mezinárodní doručenku, je vhozena do schránky adresáta i s červenou mezinárodní doručenkou. Přeje-li si adresát červenou doručenku vrátit zpět odesílateli, musí za její odeslání do ČR zaplatit a odeslat ji jako obyčejný dopis.

A nakonec jedna rada: jestliže se stane, že jste ředitelem nebo ředitelkou společnosti ve Spojeném království a český úřad Vám pošle na Vaše jméno a bydliště v ČR dopis a Vy jej převezmete, pak jej neprodleně vraťte odesilateli nebo jeho nadřízenému orgánu (ministerstvu) s tím, že jej nesprávně adresoval, že musí být úředně přeložen do angličtiny, případně apostilován a musí být odeslán na adresu společnosti ve Spojeném království.